PRIVACY POLICY WEBSITE PRIMAHOME

1. Wie wij zijn

1.1 “Wij”, “ons” of “onze” betekent PRIMAHOME NV, met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 111, 2600 Berchem en met ondernemingsnummer 0809.584.665. Wij worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

1.2 Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website.

1.3 Onze website, www.primahome.be, is eigendom van en wordt beheerd door PRIMAHOME NV. De website wordt gehost door Combell NV, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent en met ondernemingsnummer 0541.977.701. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5.3 van deze privacy policy.

1.4 Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

1.5 Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons per e-mail naar privacy@primahome.be of per briefpost naar:

Primahome NV
Grote Steenweg 111
2600 Berchem


2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en
VERZAMELEN

2.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.2 Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

a. Contactgegevens: Indien u gebruik maakt van één van onze online formulieren (aanvraagformulier/contactformulier/sollicitatieformulier) dan wordt u gevraagd om contactgegevens te verstrekken zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

b. Tewerkstellingsvoorkeuren en eigenschappen vb. voorkeur job, periode en plaats tewerkstelling, opleidingsachtergrond, taal- en computerkennis, etc. Eventueel aan de hand van uw curriculum vitae. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

c. Contract- en tewerkstellingsgerelateerde gegevens vb. samenstelling gezin, personen ten laste, … Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

d. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

2.3 We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van:

a. uw toestemming: door gebruik te maken van één van onze online formulieren op onze website geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn opgenomen in deze privacy policy onder artikel 2.4;

b. onze (pre)contractuele relatie: wanneer we met u een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst sluiten, dan hebben we een aantal gegevens nodig om die overeenkomst te kunnen opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. In het kader van deze tewerkstelling en/of dienstverlening hebben we ook steeds uw contactgegevens nodig om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen en informatie uit te wisselen over de te leveren prestaties/diensten;

c. onze wettelijke verplichtingen: onze dienstverlening is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan;

d. ons legitiem belang of van een derde partij: indien nodig, gebruiken wij uw gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van ons of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.


2.4 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden in voorkomend geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

a. om u correct te kunnen identificeren en om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, commerciële aanbiedingen, … die voor u interessant kunnen zijn;

b. om u informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en om deze beter te kunnen afstemmen op uw noden en wensen;

c. om een zakelijke relatie met u aan te gaan, een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken;

d. om aan job matching te kunnen doen en voorstellen te formuleren met het oog op een eventuele tewerkstelling;

e. om informatie met u te kunnen uitwisselen over het aanbod, de planning en de prestaties van onze thuishulpen, evenals van de facturatie en de boekhoudkundige verwerking daarvan;

f. om correcte arbeidsrechtelijke documenten op te maken en om de toepasselijke wetgeving na te leven die voortvloeit uit een arbeidsrelatie. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van of het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig;

g. om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, u vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;

h. voor het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website;

i. om u toe te laten om uw rechten (zie verder onder punt 4.) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.


3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

3.1 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen conform deze privacy policy. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals onderhavig weergegeven.

3.2 Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

3.3 Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

 

4. Uw rechten als individu

4.1 Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

4.2 Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze privacy policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.


Recht op inzage

4.3 In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze privacy policy.

U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.


Recht op verbetering

4.4 Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.


Recht op gegevenswissing / vergetelheid

4.5 Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

a. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

c. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

d. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;


4.6 Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

a. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

b. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

c. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;

d. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

e. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op beperking van de verwerking

4.7 U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

a. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,

d. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

4.8 Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

a. Met uw toestemming;

b. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;

c. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

d. Om redenen van openbaar belang.

4.9 Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

 

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

4.10 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

4.11 U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

 

Recht van bezwaar

4.12 U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

a. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;

b. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

4.13 Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

4.14 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

 

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.15 Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be), https://www.privacycommission.be/nl/contact).

 

5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

5.1 Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5.2 In geen enkel geval zullen wij de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (vb. in het kader van een tewerkstellingsprocedure).

5.3 Bovendien kunnen wij beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van onze website/interne registratiesystemen, juridische bijstand, sociaal secretariaat, marketing bureaus, enz. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform de wet 8/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR).

5.4 Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen (bv. Facebook) of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Indien u op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

5.5 Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

 

6. Doorgifte van persoonsgegevens

6.1 Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

 

7. Minderjarigen en gebruik van de website

7.1 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. We adviseren eveneens dat de minderjarige en hun ouders deze privacy policy van de website vooraf aandachtig lezen. Voor bepaalde verzoeken van de minderjarige gebruiker kan onze onderneming eerst om de toestemming van de ouders verzoeken. Wij behouden het recht om desgevallend naar de leeftijd van de gebruiker te vragen, doch kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien wij niet kunnen weten dat het de persoonsgegevens van een minderjarige betreft. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@primahome.be of per briefpost conform artikel 1.5, dan verwijderen wij deze informatie.

 

8. Cookies

8.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

 

9. Links naar andere websites of applicaties

9.1 Deze website bevat links naar andere websites. We kunnen niet garanderen dat deze websites een privacy beleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

 

10. Aanpassingen aan de privacy policy

10.1 Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacy policy. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

 

[Laatste wijziging : apr 2021]